Szkolny system wystawiania oceny z zachowania PDF Drukuj Email
Redaktor: S. Różalski   
26.10.2009.

Szkolny system wystawiania oceny z zachowania w Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowi (wyciąg ze statutu szkoły) 

2. Tryb i zasady oceniania zachowania.

- wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

- śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem informacji od nauczycieli, uczniów danej klasy i pracowników administracyjno - obsługowych szkoły

- opinie w/w, będące podstawą do ustalenia oceny z zachowania, powinny powstać w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i zostać udokumentowane w dzienniku lekcyjnym w formie spostrzeżeń o uczniu i/lub punktów dodatnich  i ujemnych z zachowania

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

- wychowawca klasy podaje uczniom i ich rodzicom informację o przewidywanej ocenie z zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP, zamieszczając na stronie dziennika elektronicznego roczny bilans uzyskanych punktów z zachowania danego ucznia

- warunek: zgłoszenie zapytania dotyczącego wyższej oceny w ciągu 7 dni

- tryb:

- rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania

- wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje zespół powołany przez Dyrektora Szkoły w składzie :

o wychowawca klasy

o pedagog szkolny

o zespół nauczycieli uczących w danej klasie / minimum 50 % uczących w tej klasie /

o przedstawiciel samorządu klasowego

Powołany zespół ponownie analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, uwzględniając w szczególności sytuację:

- rodzinną,

- zdrowotną,

- ewentualne okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana

Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi , który :

- otrzymał co najmniej upomnienie wychowawcy lub naganę Dyrektora Szkoły

- bierze udział w kradzieżach

- znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszenie

- rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne

- uczestniczy w wagarach

W oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę końcoworoczną z zachowania.

5. Skala ocen zachowania :

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

- nieodpowiednie

- naganne

6. Kryteria ocen zachowania :

Ustala się punktowy system oceny z zachowania ucznia.

6.1. Zasady systemu:

W pierwszym dniu nauki każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje zaliczkowo 100 /sto/ punktów. W zależności od swojego zachowania i postawy przyznaną pulę punktów może zwiększyć, ale może i przyznane punkty tracić.

6.2. Szczegółowe kryteria przyznawania dodatkowych punktów:

Za spełnienie niżej wymienionych kryteriów uczeń otrzymuje odpowiednią ilość punktów:

Aktywna praca:

· w samorządzie klasowym (systematyczny udział w zebraniach SU, informowanie, reprezentowanie klasy itp.) 1 - 10pkt.  na semestr /wstawia wychowawca/  

· w Radzie Samorządu Uczniowskiego (systematyczny udział w zebraniach, praca przy organizacji imprez i prowadzeniu akcji SU itp.) 1-15 pkt. na semestr /wstawia opiekun SU/

· podczas realizacji projektu edukacyjnego 5 – 30 pkt. /wystawia wychowawca po konsultacji z autorem(ami) projektu/

 

Praca na rzecz klasy (wykonanie gazetek, pomocy naukowych, prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp.) 1 pkt. - 10 pkt. /wstawia wychowawca lub nauczyciel /

Udział w imprezach, uroczystościach i przedsięwzięciach

· jako delegat /strój galowy/ 5 pkt. /wstawia wychowawca/

· jako wykonawca – w szkole 10 pkt; poza szkołą 15-20 pkt. /wstawia organizator lub opiekun/

· jako członek pocztu sztandarowego – w szkole 10 pkt., poza szkołą 15-20 pkt. /wstawia opiekun pocztu/

· jako uczestnik i/lub zwycięzca turniejów ogólnoszkolnych każdorazowo zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami i wkładem pracy (do 20 pkt.)

· jako uczestnik akcji podejmowanych przez SU lub nauczycieli (zbiórki baterii, akcje charytatywne itp.) każdorazowo zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami (do 20 pkt.)

Udział w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

· na szczeblu szkolnym 5 pkt.

· na szczeblu rejonowym 15 pkt.

· na szczeblu wojewódzkim 30 pkt.

· zdobycie tytułu laureata 50 pkt.

 /punkty zawsze wstawia nauczyciel przygotowujący do konkursu/

Udział w innych etapowych konkursach, zawodach sportowych, turniejach

– reprezentowanie szkoły

· miejskich 5 pkt.

· powiatowych – 10 pkt.

· rejonowych 15 pkt.

· wojewódzkich 30 pkt.

· ogólnopolskich 50 pkt. /punkty zawsze wstawia nauczyciel przygotowujący do konkursu/

 Udział w konkursach, zawodach sportowych, turniejach jednostopniowych

 -  reprezentowanie szkoły

· udział - 15 pkt.

· tytuł laureata, zwycięstwo - 10 pkt. /wstawia opiekun/

100% frekwencja – w ciągu roku 40 pkt. (w semestrze 20 pkt.) - przy nie więcej niż 2 spóźnieniach w semestrze /wstawia wychowawca/

Aktywność społeczna w środowisku (działalność w harcerstwie, klubach sportowych, orkiestrze dętej, zespole tanecznym itp.) - w ciągu roku 30 pkt. (jednorazowo w semestrze 15 pkt.) /wstawia wychowawca na podstawie właściwego zaświadczenia/

Praca społeczna

· wolontariat - w zależności od stopnia zaangażowania i wkładu pracy  od 5 do 20 pkt. raz na semestr /wstawia pedagog szkolny/

· pomoc koleżeńska w nauce – zależnie od zaangażowania i liczby spotkań - do 10 pkt. w semestrze /wstawia wychowawca/

Systematyczne uczęszczanie i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze) 10 p. na semestr /wstawia nauczyciel prowadzący zajęcia/

Kultura osobista 15p. – jednorazowo na koniec semestru na podstawie analizy wpisów dokonanych przez nauczycieli /wstawia wychowawca/

6.3. Szczegółowe kryteria utraty przyznanych punktów:

Za każdorazowe niewłaściwe postępowania ucznia wymienione w punktach 1 – 13, uczeń otrzymuje odpowiednią ilość ujemnych punktów:

 1. Ściąganie na lekcji (traktowane jako kradzież pracy innego ucznia - 10 pkt.

 2. Niszczenie mienia szkolnego   od - 10  do –50 pkt.

 3. Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw   od -1 do - 5 pkt.

 4. Zaśmiecanie szkoły i terenu szkolnego   od -1 do -5 pkt.

 5.  Niewłaściwe zachowanie na lekcji, na uroczystościach oraz  imprezach szkolnych i środowiskowych   od -1 do -10 pkt. 

 6. Brak zaangażowania (niewykonywanie poleconych zadań z grupy) w realizacji projektu edukacyjnego od -5 do -30 pkt. /wystawia wychowawca po konsultacji z autorem(ami) projektu/

 7. Nieprzestrzeganie regulaminu stroju szkolnego od -5 do -50 pkt. /wystawia wychowawca/

 8. Agresja słowna w stosunku do nauczyciela, innego ucznia lub pracownika szkoły  (w tym  brak kultury języka) od -1 do -10pkt. /wstawiają nauczyciele/

 9. Nieprzestrzeganie wewnątrzszkolnych zarządzeń (np. brak obuwia na zmianę, używanie telefonów komórkowych i odtwarzacz mp3 na zajęciach lekcyjnych) od -10 do -20 pkt. /wstawia nauczyciel lub wychowawca/

 10. Przemoc, agresja, chuligaństwo od  - 10 do -40 pkt. /wstawia wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem/

 11. Kradzieże -50pkt /wstawia wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem/

 12.  Nałogi: papierosy -20 pkt., alkohol –50 pkt., narkotyki -100 pkt. /wstawia wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem/

 13. Godziny nieusprawiedliwione:

· jeżeli jest to nieobecność w ciągu całego dnia 1 godz. - 2 pkt.

· w przypadku pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych w ciągu dnia -5 pkt. za każdą godzinę / wstawia wychowawca/

 13. Spóźnienia; 1 spóźnienie -3 pkt. /wstawia nauczyciel/

 14. Opuszczanie budynku szkolnego -10 pkt. /wstawia wychowawca lub nauczyciel powiadomiony o incydencie/

 15. Brak kultury osobistej (jednorazowo w ciągu semestru na podstawie analizy wpisów dokonanych przez innych nauczycieli /wstawia wychowawca/ -15 pkt.

6.4.Oceny zachowania za I semestr ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

Zasady przeliczenia zdobytych punktów na ocenę szkolną:

Naganne    poniżej  0 pkt.

Nieodpowiednie     0 – 50 pkt.

 

Poprawne   51 – 90 pkt.

Dobre   90 – 130 pkt.

Bardzo dobre   131 – 170 pkt.

Wzorowe    powyżej  170 pkt.

Uczeń na początku II semestru otrzymuje 100 pkt. i punkty te są sumowane z ilością punktów uzyskanych za I semestr.

6.5. Oceny zachowania na koniec roku szkolnego ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

Zasady przeliczenia zdobytych punktów na ocenę szkolną:

Naganne poniżej minus - 100 pkt.

Nieodpowiednie minus  -100 do + 70 pkt.

Poprawne    71 do  180 pkt.

Dobre    181 do  260 pkt.

Bardzo dobre   261 do  340 pkt.

Wzorowe powyżej   340 pkt.

6.6.Postanowienia końcowe:

 1. Uczeń, który w semestrze opuścił więcej niż 30 pojedynczych godzin bez usprawiedliwienia, nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowanie wyższej niż poprawna

 2. Uczeń, który uzyskał więcej niż 50 pkt. ujemnych ( bez frekwencji) z zachowania, otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy

 3. Uczeń, który w semestrze uzyskał więcej niż 30 pkt. ujemnych z zachowania, nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowania wyższej niż bardzo dobra.

 4. Uczeń, który w semestrze otrzymał pisemne upomnienie wychowawcy klasy, nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowania wyższej niż dobra.

 5. Uczeń, który w semestrze otrzymał pisemną naganę dyrektora, nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowania wyższej niż poprawna.

 

 

 

 

Zmieniony ( 23.11.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »