regulamin absolwenta PDF Drukuj Email
Redaktor: S. Różalski   
30.01.2015.

Regulamin przyznawania honorowego tytułu:

„Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie”

Regulamin przyznawania honorowego tytułu

 „Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie”

1. Szkoła może przyznać uczniowi honorowy tytuł Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie za:

a) sukcesy naukowe i artystyczne.

b) sukcesy sportowe

c) godne reprezentowanie szkoły w środowisku

2. Tytuł „Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie” przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Tytuł, o którym mowa, może być przyznany uczniowi raz w roku, jako podsumowanie jego aktywności w danym roku szkolnym lub

na zakończenie nauki w gimnazjum jako podsumowanie trzyletniej wyróżniającej aktywności w przewidzianej regulaminem dziedzinie.

4. Tytuł „Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie” dookreśla wskazanie kategorii, w której wyróżnił się dany uczeń. Może nią być przedmiot,   np. chemia, matematyka, jęz. polski lub specyfika aktywności ucznia,  np. recytacja, scena kabaretowa, próby literackie, piosenka czy piłka siatkowa, nożna, pływanie.

5. Tytuł „Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie”  w dziedzinie sukcesy naukowe i artystyczne może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji półrocznej osiągnął ocenę bardzo dobrą z zachowania lub wyższą oraz spełnia przynajmniej jedno z powyższych kryteriów:

a) jest finalistą lub laureatem wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez LKO

b) jest laureatem (zdobył miejsce I, II lub III) innych  konkursów przedmiotowych/tematycznych/artystycznych na poziomie miasta

c) zdobył tytuł laureata lub wyróżnienie w konkursach przedmiotowych/tematycznych/artystycznych na poziomie powiatu, województwa czy kraju (np. recytatorskich, plastycznych, języków obcych, Kangura Matematycznego itp.)

6. Tytuł „Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie” w dziedzinie sportu może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji półrocznej osiągnął ocenę bardzo dobrą z zachowania lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego oraz spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

· reprezentował szkołę w konkurencji zespołowej na poziomie miasta, osiągając  I miejsce, dające awans do kolejnych etapów rozgrywek

· reprezentował szkołę w konkurencji indywidualnej i na poziomie miasta zdobył I, II lub III miejsce, dające awans do kolejnych etapów zawodów

· zdobył I, II lub III miejsce w zawodach (co najmniej na szczeblu rejonowym), które nie wymagały wcześniejszych kwalifikacji na niższym poziomie

 7. Tytuł „Ambasadora Gimnazjum nr 3 w Łukowie” w dziedzinie godne reprezentowanie szkoły może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji półrocznej osiągnął ocenę bardzo  dobrą z zachowania lub wyższą oraz spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) jest członkiem pocztu sztandarowego szkoły i bierze systematyczny udział w uroczystościach o charakterze środowiskowym, np. w uroczystościach miejskich czy Święcie Szkoły

b) działa aktywnie jako reprezentant gimnazjum w strukturach samorządowych dzieci i młodzieży na terenie miasta, województwa czy kraju ( np. w Młodzieżowej Radzie Miasta)

c) indywidualnie  (lub w kilkuosobowej grupie), prezentując wysoki poziom artystyczny, reprezentował szkołę przynajmniej 2 razy   w uroczystościach i wydarzeniach artystycznych o charakterze środowiskowym (np. Wesołe Nutki, Dni Łukowa, Święto Szkoły, DEN, Dzień Otwarty)

d) jest uczniem klasy III i przez 3 lata nauki aktywnie i systematycznie pracował jako wolontariusz, reprezentując gimnazjum w środowisku (typuje pedagog szkolny).

e) jest uczniem klasy III i przez 3 lata nauki należał do chóru szkolnego lub innego zespołu artystycznego, systematycznie uczestniczył w różnych uroczystościach i przedsięwzięciach z tym związanych, wyróżniając się z grupy, np. poważnym i odpowiedzialnym podejściem do zadań, dyspozycyjnością, wysoką kulturą osobistą i zawsze wzorowym strojem galowym (typuje opiekun zespołu)

7. Uczeń traci prawo do przyznania mu tytułu „Ambasadora Trójki”, jeśli nie przestrzega Statutu Szkoły oraz obowiązujących regulaminów, na skutek czego

- w danym roku szkolnym wymierzono mu jedną z kar porządkowych określonych w w/w dokumentach (dotyczy pkt. 5, 6, 7a,b,c) 

- w czasie 3–letniej nauki w gimnazjum wymierzono mu jedną z kar porządkowych, określonych w w/w dokumentach (dotyczy pkt. 7d, e)

8.   Dyrektor szkoły w każdym roku szkolnym powołuje zespół nauczycieli, do zadań którego należy zebranie informacji o wyróżniających się uczniach od nauczycieli przedmiotów i wychowawców. Kandydatury do tytułu Ambasadora Gimnazjum nr 3 zatwierdza dyrektor szkoły.

9    Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

Zmieniony ( 06.06.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »