Szkolny system wystawiania oceny z zachowania
Redaktor: S. Różalski   
26.10.2009.

Szkolne zasady wystawiania oceny z zachowania w Szkole Podstawowej Nr 3 (z klasami gimnazjalnymi) im. Józefa Piłsudskiego w Łukowi (wyciąg ze statutu szkoły) 

2. Tryb i zasady oceniania zachowania.

- wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach                    i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

-  śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, pracowników administracyjno - obsługowych szkoły oraz ocenianego ucznia;

-  opinie nauczyciela będące podstawą do ustalenia oceny z zachowania powinny powstać w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i muszą być udokumentowane w dzienniku lekcyjnym;

-  nauczyciele mają obowiązek zapisywania wszystkich spostrzeżeń o uczniu, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych.

3. Warunki i tryb możliwości uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

- wychowawca klasy podaje uczniom i ich rodzicom informację w formie pisemnej o przewidywanej ocenie z zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP

- rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania

- wniosek o ponowne ustalenie oceny z  zachowania rozpatruje zespół powołany przez Dyrektora Szkoły  w składzie :

a) wychowawca klasy

b) pedagog szkolny

c) zespół nauczycieli uczących w danej klasie / minimum 50 % uczących w tej klasie /

d) przedstawiciel samorządu klasowego’

 

- powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje:

- rodzinne

                  - zdrowotne

                  - ewentualne okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana

 - prawo do  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który :

                  - otrzymał co najmniej upomnienie wychowawcy lub  naganę Dyrektora Szkoły

                  - bierze udział w kradzieżach

                  - znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie,

                    zastraszenie

                  - rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne

                  - uczestniczy w wagarach

- w  oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę   roczną z zachowania.

5.  Skala ocen zachowania :

a)wzorowe

b)bardzo dobre

c)dobre

d)poprawne

e)nieodpowiednie

f)naganne

6. Kryteria ocen zachowania :

Ustala się punktowy system oceny z zachowania ucznia.

6.1. Zasady systemu:

W pierwszym dniu nauki każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje zaliczkowo 100/sto/ punktów. W zależności od swojego zachowania i postawy przyznaną pulę punktów może zwiększyć, ale może i przyznane punkty tracić.

 

6.2. Szczegółowe kryteria przyznawania dodatkowych punktów:

l.p.

Pożądane zachowania uczniów

Punkty

Kto wstawia

1

Udział w konkursach przedmiotowych LKO  na szczeblu:

- szkolnym

- rejonowym

- wojewódzkim

- tytuł finalisty

- tytuł laureata

 

 

5

15

30

50

70

opiekun konkursu

2

Udział w zawodach sportowych oraz innych etapowych konkursach przedmiotowych lub tematycznych:

- etap szkolny,  międzyklasowy

- etap powiatowy

- etap rejonowy

- etap wojewódzki

- etap ogólnopolski

Dodatkowo (w etapie rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim)za zajęcie miejsca I / II / III

 

 

 

5

15

20

30

50

 

20 / 15 / 10

opiekun ucznia

3

Udział w zewnętrznych konkursach, zawodach sportowych i turniejach jednoetapowych:

- udział- reprezentowanie szkoły

Dodatkowo tytuł laureata, miejsce I/II/III, wyróżnienie

 

 

15

20

opiekun ucznia

4

Efektywne pełnienie funkcji w szkole - praca w Radzie SU

Pełnienie funkcji w poczcie  sztandarowym

 

10 -20 raz w semestrze

10-30 raz w semestrze

 

opiekun SU

opiekun pocztu

5

Efektywne pełnienie funkcji w klasie – m.in. praca w samorządzie klasowym

 

5-10   raz w semestrze

wychowawca

6

Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie  pomocy naukowych, drobne prace porządkowe, itp.,

 

5 – za każdą pracę

 

każdy nauczyciel

7

Udział w uroczystościach szkolnych:

-  rola w przedstawieniu szkolnym

-  rola w przedstawieniu środowiskowym

 

10

15-20 (zależnie od stopnia zaangażowania)

opiekun

8

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

5 -10 za każdą imprezę

opiekun

9

Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych itp.

5 - 10

  - za każdą pracę

wychowawca/ nauczyciel

10

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

5-10, ale nie więcej niż 20  w semestrze

opiekun

11

Zbiórka surowców wtórnych- makulatura

5- 20 w semestrze

koordynator zbiórki

12

Zbiórka surowców wtórnych- baterie i inne

5- 20   w semestrze

koordynator zbiórki

13

Zbiórka surowców wtórnych- nakrętki

 

5- 20  w semestrze

koordynator zbiórki

14

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę

10 (raz w semestrze za każdy rodzaj zajęć) 

n-l prowadzący zajęcia

15

Wzorowa  kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku

pracownikom szkoły i innym uczniom.

15 - raz na semestr

wychowawca

16

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej

20 – raz w semestrze

wychowawca

17

Wzorowa frekwencja ( 2 – 3 godziny opuszczone usprawiedliwione i 2 spóźnienia)

20 – raz w semestrze

wychowawca

18

Premia za brak godzin nieusprawiedliwionych

20 – raz w semestrze

wychowawca

19

Premia za brak spóźnień

20 – raz w semestrze

wychowawca

20

Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się pod okiem nauczyciela)

5

każdy nauczyciel

21

Udział w wewnątrzszkolnych konkursach, zawodach sportowych i turniejach jednoetapowych:

1 - 10

wychowawca

22

Strój galowy na uroczystościach szkolnych

5

wychowawca

23

Realizacja dodatkowych, nieobowiązkowych projektów edukacyjnych.

5 – 20

za każdy dodatkowy projekt

opiekun projektu w porozumieniu z wychowawcą.

24

Aktywność społeczna w środowisku lokalnym (np. ZHP, klub sportowy, orkiestra dęta, zespół taneczny itp.)

15 – raz w semestrze na podstawie pisemnego zaświadczenia właściwej organizacji

wychowawca

 

1.3. Szczegółowe kryteria utraty przyznanych punktów:

l.p.

Niepożądane zachowania uczniów

Punkty ujemne

Kto wstawia

1

Spóźnienia na lekcje z własnej winy.

 3 za każdym razem

wychowawca

2

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.

 2  - za każdą godzinę (jeżeli cały dzień

5 – w przypadku pojedynczych godzin

wychowawca

3

Brak zmiany obuwia.

2 za każdym razem

każdy nauczyciel

4

Uciążliwe przeszkadzanie lub niewłaściwe zachowanie

- na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej)

 

1- 5

każdy nauczyciel

5

Niewykonanie poleceń nauczyciela.

10

każdy nauczyciel

6

Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby.

20 - 50

każdy nauczyciel

7

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji.

10 za każde zdarzenie

wychowawca

8

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych niż praca domowa)

5

każdy nauczyciel

9

Aroganckie zachowanie wobec kolegów lub osób starszych, okłamywanie.

10 – 15

każdy nauczyciel

10

Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania, wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, wypisywania obraźliwych tekstów na nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów

50

wychowawca

11

Agresja słowna lub fizyczna (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty) wobec kolegów, nauczycieli lub  innych pracowników szkoły

- 15 za każde przewinienie

każdy nauczyciel

12

Pobicie.

30

wychowawca

13

Bierny udział w bójce

10

każdy nauczyciel

14

Znęcanie się nad kolegami (lub współudział), zorganizowana przemoc, zastraszanie, cyberprzemoc

30

wychowawca

15

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych i dydaktycznych

10 za całą wycieczkę

opiekun

16

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.

20

każdy nauczyciel

17

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

2

Każdy nauczyciel

18

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp.

5

każdy nauczyciel

19

Nieodpowiednie zachowanie w  stołówce szkolnej czy

w czasie zajęć świetlicowych

10

nauczyciele

20

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)-również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły.

 

50

wychowawca

21

Wyłudzanie pieniędzy, kradzieże.

30

wychowawca

22

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

20

wychowawca

23

Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp. w  czasie lekcji.

5 za każde zdarzenie

każdy nauczyciel

24

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody.

15

każdy nauczyciel

25

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

15

każdy nauczyciel

26

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych

10

każdy nauczyciel

27

Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

5

wychowawca

28

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji

20

wychowawca

29

Interwencja policji.

20

wychowawca

30

Upomnienie Dyrektora

40

wychowawca

31

Nagana Dyrektora

50

wychowawca

32

Niezwrócenie wypożyczonych z biblioteki:

-podręczników

- innych książek

 

30 raz w roku

15   raz w roku

nauczyciel biblioteki

 

6.4.Oceny zachowania za I semestr ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

Zasady przeliczenia zdobytych punktów na ocenę szkolną:

Naganne                           poniżej   0 pkt

Nieodpowiednie                                                      0 – 75 pkt

Poprawne                                                                 76 – 99 pkt

Dobre                                                                        100 – 150 pkt

Bardzo dobre                                                  151 – 200 pkt

Wzorowe                           powyżej   200 pkt

Uczeń na początku II semestru otrzymuje 100 p i punkty te są sumowane z ilością punktów uzyskanych za I semestr.

6.5. Oceny zachowania za na koniec roku szkolnego ustala się według następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

Zasady przeliczenia zdobytych punktów na ocenę szkolną:

Naganne                                poniżej minus      50  pkt

Nieodpowiednie                    minus                               50  do 99 pkt

Poprawne                                                                                 100 – 199 pkt

Dobre                                                                                           200– 299 pkt

Bardzo dobre                                                                               300 – 399 pkt

Wzorowe                                od                         400 pkt

6.6.Postanowienia końcowe:

1) Uczeń, który w semestrze opuścił więcej niż 30 pojedynczych godzin bez usprawiedliwienia nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowanie wyższej niż poprawna

2) Uczeń, który w semestrze uzyskał więcej niż 30 pkt ujemnych z zachowania nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowania wyższej niż bardzo dobra

3) Uczeń, który w semestrze otrzymał pisemne upomnienie wychowawcy klasy nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowania wyższej niż dobra

4) Uczeń, który w semestrze otrzymał pisemną naganę dyrektora nie może otrzymać semestralnej oceny z zachowania wyższej niż poprawna.

Zmieniony ( 07.12.2017. )