Prawa i obowi您ki cz這nka spo貫czno軼i szkolnej
Redaktor: S. R騜alski   
30.10.2009.

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWI╴KI CZΜNKA SPOΒCZNO列I SZKOLNEJ (wyci庵 ze statutu szko造)

Cz這nek spo貫czno軼i szkolnej

1. Cz這nkiem spo貫czno軼i Szko造 staje si ka盥y, kto zosta przyj皻y do Szko造 w okre郵ony przez zasady  przyjmowania spos鏏.

2. Wraz z zako鎍zeniem nauki lub pracy w szkole traci si cz這nkostwo spo貫czno軼i szkolnej.

132

畝dne prawa obowi您uj帷e w szkole nie mog by sprzeczne z mi璠zynarodowymi prawami cz這wieka i  dziecka. 

133

Wszyscy cz這nkowie spo貫czno軼i szkolnej s r闚ni wobec prawa bez wzgl璠u na r騜nice rasy, p販i, religii, pogl康闚  politycznych  czy  innych  przekona,  narodowo軼i,  pochodzenia  spo貫cznego,  maj徠ku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

134

Traktowanie cz這nk闚. 

1. Nikt nie mo瞠 by poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzaj帷emu traktowaniu lub karaniu.

2.  畝den cz這nek spo貫czno軼i Szko造 nie mo瞠 podlega arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sfer jego 篡cia prywatnego.

3. Szerzenie nienawi軼i lub pogardy, wywo造wanie wa郾i lub poni瘸nie cz這nka spo貫czno軼i Szko造 ze wzgl璠u  na r騜nice narodowo軼i, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

4. Nikogo nie wolno zmusza do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynno軼iach, obrz璠ach religijnych lub  nauce religii.

135

1. Ka盥y ucze Szko造 Podstawowej nr 3 im. J霩efa Pi連udskiego w ㄆkowie ma prawo do:

a) Opieki zar闚no podczas lekcji, jak i podczas przerw mi璠zysekcyjnych;

b) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu sp璠zanego w szkole;

c) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

d) Pomocy w przygotowaniu do konkurs闚 i olimpiad przedmiotowych;

e) Zapoznania si z programem nauczania, zakresem wymaga na poszczeg鏊ne oceny;

f) Jawnej i umotywowanej oceny post瘼闚 w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;

g) 砰czliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich cz這nk闚 spo貫czno軼i szkolnej;

h)  Reprezentowania Szko造 w konkursach, olimpiadach, przegl康ach i zawodach zgodnie ze swoimi    mo磧iwo軼iami i umiej皻no軼iami;

i)  Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawc klasy;

j)  Indywidualnego toku nauki, po spe軟ieniu wymaga okre郵onych w odr瑿nych przepisach;

k) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

l) Korzystania z bazy Szko造 podczas zaj耩 lekcyjnych i pozalekcyjnych wed逝g zasad okre郵onych przez Dyrektora Szko造;

m)  Wp造wania na 篡cie Szko造 poprzez dzia豉lno嗆 samorz康ow;

n) Zwracania si do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyja郾ie;

o) Swobodnego wyra瘸nia swoich my郵i i przekona, je瞠li nie naruszaj one praw innych;

p) Wypoczynku podczas przerw 鈍i徠ecznych i ferii szkolnych bez konieczno軼i odrabiania pracy domowej;

q)  Do zwolnienia z 獞icze na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zaj璚iach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szko造 wydanej na podstawie za鈍iadczenia lekarskiego stanowi帷ego wniosek o takie zwolnienie;

r) By wybieranym i bra udzia w wyborach do Samorz康u.

136

1. Ucze zwolniony z 獞icze na lekcjach wychowania fizycznego ma prawo do zwolnienia z zaj耩 z tego przedmiotu po spe軟ieniu warunk闚:

a) lekcje wychowania fizycznego, z kt鏎ych ucze ma by zwolniony umieszczone s w planie zaj耩 jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

b) rodzice ucznia wyst徙i z podaniem do Dyrektora Szko造, w kt鏎ym wyra幡ie zaznacz, 瞠 przejmuj odpowiedzialno嗆 za ucznia w czasie jego nieobecno軼i na zaj璚iach.

2. Ucze zwolniony z 獞icze na lekcjach wychowania fizycznego ma obowi您ek  ucz瘰zcza na lekcje tego przedmiotu, je瞠li w tygodniowym planie zaj耩 s one umieszczone w danym dniu pomi璠zy innymi zaj璚iami lekcyjnymi.

3. Ucze nabiera uprawnie do zwolnienia z zaj耩 wychowania fizycznego  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szko造.

  137

W ostatnim tygodniu nauki lub w przypadku zmiany szko造 ucze ma obowi您ek rozliczy si ze szko陰.

  138

 Ucze zagro穎ny uzale積ieniem ma obowi您ek na wniosek pedagoga uczestniczy w zaj璚iach profilaktyczno- terapeutycznych.

139

 Podstawowym obowi您kiem ucznia jest pog喚bianie swojej wiedzy poprzez systematyczn nauk.

140

 Ka盥y ucze Szko造 Podstawowej nr 3 im. J霩efa Pi連udskiego w ㄆkowie ma obowi您ek:

1) Przestrzegania postanowie zawartych w statucie;

2)  Godnego, kulturalnego zachowania si w szkole i poza ni;

3)  Systematycznego przygotowywania si do zaj耩 szkolnych, uczestniczenia w obowi您kowych i wybranych przez siebie zaj璚iach;

4)  Bezwzgl璠nego podporz康kowania si zaleceniom Dyrektora Szko造, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorz康u Szko造 lub klasy;

5)  Przestrzegania zasad kultury i wsp馧篡cia spo貫cznego, w tym 

     a) okazywania szacunku doros造m i kolegom,

     b) szanowania godno軼i osobistej, pogl康闚 i przekona innych ludzi,

     c)  przeciwstawiania si przejawom brutalno軼i i wulgarno軼i.

6) Troszczenia si o mienie Szko造 i jej estetyczny wygl康;

7) Przychodzenia do Szko造 przynajmniej na 10 minut przed rozpocz璚iem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

8)  Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zaj璚ia;

9) Usprawiedliwiania nieobecno軼i wed逝g zasad okre郵onych w 155;

10)  Ucz瘰zczania na zaj璚ia w estetycznym stroju; str鎩 galowy obowi您uje uczni闚 podczas uroczysto軼i szkolnych, egzamin闚, egzamin闚 pr鏏nych;

11)  Uczestniczenia w imprezach i uroczysto軼iach szkolnych i klasowych, udzia traktowany jest na r闚ni z uczestnictwem na zaj璚iach szkolnych;

12) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

13)  Stwarzania atmosfery wzajemnej 篡czliwo軼i;

14)  Dbania o zdrowie o zdrowie, bezpiecze雟two swoje i koleg闚, wystrzegania si wszelkich szkodliwych na這g闚: nie pali tytoniu, nie pi alkoholu, nie u篡wa 鈔odk闚 odurzaj帷ych;

15)  Pomagania  kolegom w nauce , a szczeg鏊nie tym , kt鏎zy maj trudno軼i powsta貫 z przyczyn od nich niezale積ych;

16)  Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetyk ubioru oraz o czysto嗆 g這wy.

  141

Uczniom nie wolno:

1. Przebywa w szkole pod wp造wem alkoholu, narkotyk闚 i innych 鈔odk闚 o podobnym dzia豉niu.

2. Wnosi na teren szko造 alkoholu, narkotyk闚 i innych 鈔odk闚 o podobnym dzia豉niu.

3. Wnosi na teren szko造 przedmiot闚 i substancji zagra瘸j帷ych zdrowiu i 篡ciu.

4. Wychodzi poza teren szko造 w czasie trwania planowych zaj耩.

5. Spo篡wa posi趾闚 i napoj闚 w czasie zaj耩 dydaktycznych.

6. Rejestrowa przy pomocy urz康ze technicznych obraz闚 i d德i瘯闚 bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,

7.  U篡wa podczas zaj耩 edukacyjnych telefon闚 kom鏎kowych. W sytuacjach nag造ch informacje przekazywane s za po鈔ednictwem sekretariatu szko造.

8. Zaprasza  obcych os鏏 do szko造.

 

142

 1 .Wszyscy cz這nkowie spo貫czno軼i szkolnej odpowiadaj za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

 2. W przypadku ich zniszczenia ka盥y ponosi koszty materialne naprawy.

 3. Ucze i jego rodzice odpowiadaj materialnie za 鈍iadomie wyrz康zone przez ucznia szkody.

143

 Wszyscy uczniowie naszej Szko造 maj obowi您ek troszczy si o honor Szko造 i kultywowa jej tradycje. 

144

 Zasady zwalniania uczni闚 i usprawiedliwiania nieobecno軼i na zaj璚iach szkolnych w Szko豉 podstawowa nr 3 im. J霩efa Pi連udskiego w ㄆkowie:

1. Usprawiedliwiona nieobecno嗆 ucznia mo瞠 by spowodowana chorob lub wa積 przyczyn losow.

2. Ucze nie ma prawa samowolnie opuszcza zaj耩 dydaktycznych  w czasie ich trwania oraz samowolnie oddala si z terenu szko造.

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zaj耩 lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecno軼i ucze zobowi您any jest uzyska zgod ka盥ego ucz帷ego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szko造 pe軟i帷ego dy簑r kierowniczy.

4. Nieobecno軼i uczni闚 na zaj璚iach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie o鈍iadczenia rodzic闚 (prawnych opiekun闚), informuj帷ego o przyczynie nieobecno軼i.

5. Ucze zobowi您any jest przed這篡 wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecno軼i w szkole do 2 tygodni obecno軼i w szkole po okresie obejmuj帷ym dni (godziny) opuszczonych zaj耩 edukacyjnych.

6. Usprawiedliwienia dostarczone w p騧niejszym terminie nie b璠 honorowane.

7. Na d逝窺z nieobecno嗆 ucznia w zaj璚iach szkolnych, spowodowan wyj徠kow sytuacj zezwala wy陰cznie Dyrektor Szko造 po zasi璕ni璚iu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodzic闚).

8. Wychowawca klasy ma prawo zwolni ucznia z cz窷ci zaj耩 w danym dniu tylko i wy陰cznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodzic闚.

9. Wychowawca ma prawo zwolni ucznia z cz窷ci zaj耩 w danym dniu w sytuacjach nag造ch (losowych) na telefoniczn pro軸 rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, ucze przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodzic闚 w pierwszym dniu po powrocie do szko造.

10.  Ka盥orazowe zorganizowane wyj軼ie uczni闚 w czasie trwania zaj耩 dydaktycznych (pod opiek nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szko造.

11. Obowi您kiem wychowawcy jest miesi璚zne rozliczenie frekwencji swoich wychowank闚 (do 10 dnia kolejnego miesi帷a).

12. Wychowawca powinien gromadzi usprawiedliwienia.

13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zaj耩 edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licz帷 陰cznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzi pisemny sprawdzian frekwencyjny z materia逝 programowego na miesi帷 przed ko鎍em semestru.

14. Je瞠li nieobecno嗆 ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza si do og鏊nej frekwencji oddzia逝.

15. Dyrektor Szko造 ma prawo zawiadomi S康 Rodzinny, je瞠li ucze systematycznie nie ucz瘰zcza na zaj璚ia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawid這wo obowi您ku nauki/obowi您ku szkolnego.

16. Dyrektor Szko造 samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z w這瞠niem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zaj耩 dydaktycznych.

17. Dyrektor Szko造 samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15 godzin zaj耩 dydaktycznych (suma 55 godzin) wysy豉 pisemne zawiadomienie do rodzic闚 z informacj, 瞠 kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiaj帷 odpowiednie procedury.

18. Wychowawca klasy zobowi您any jest przekazywa na bie膨co Dyrektorowi szko造 informacje zwi您ane z frekwencj uczni闚.

Zmieniony ( 07.12.2017. )