Zasady nagradzania i karania uczniów
Redaktor: S. Różalski   
30.10.2009.

Zasady nagradzania i karania uczniów (wyciąg ze statutu szkoły)

Nagradzanie uczniów.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2)  szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3)  wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

 sportowych;

4) nienaganną frekwencję;

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły

2. Rodzaje nagród

1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2) Pochwała Dyrektora  Szkoły wobec klasy;

3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

4) Dyplom uznania;

5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

6) Nagroda rzeczowa;

§ 149

Karanie uczniów.

1.  W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;

2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;

3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

2Rodzaje kar: 

1) Upomnienie wychowawcy klasy;

2) Nagana dyrektora Szkoły;

3) Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;

4) Nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

5) Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  dyrektora   na  wniosek wychowawcy;

6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7) Przeniesienie do równoległej klasy;

8) Przeniesienie do innej szkoły za zgodą właściwego KO. 

§ 150

Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

§ 151

Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

 § 152

Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

§ 153

1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 160 ust.1:

            1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

            2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 160  ust. 1 pkt 2–5:

1) wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  dyrektor 

    Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.

§ 154

1.  O  zastosowanej  karze  dyrektor  Szkoły  zawiadamia  na  piśmie  ucznia,  jeśli  jest  pełnoletni,  w  pozostałych   przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kary wymienionej w  § 149  ust. 2 pkt 3 i 6 Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa  rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje). 

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

4. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego  popełnienia  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

 § 155

1.   Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

2.  O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy,   pedagoga  lub samorządu uczniowskiego.

3.  Wykonanie  zawieszonej  kary  można  zarządzić,  jeżeli  ukarany  w  okresie  próby  dopuścił  się  przewinienia  określonego w § 160 ust. 1

§ 156

 Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania. 

Zmieniony ( 07.12.2017. )