Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze statutu szkoły)

Wewnątrzszkolne zasady oceniania dotyczy bieżącego oceniania uczniów oraz ich klasyfikowania.
1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma zadanie zapewnić uczniowi:
a) bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji
przewidzianych programem nauczania;
b) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się;
c) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się;
d) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
e) uświadamianie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji
określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównania braków;
f) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich
osiągnięć.
2.W Z O ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:
a) ocenę poziomu nauczania;
b) korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania;
c) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych;
d) modyfikację celów i programów kształcenia.
3. W Z O ma za zadanie zapewnić rodzicom:
a)znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę;
b)szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci;
c)pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju
d)jego osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
§ 108. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1.formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2.ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3.ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5.ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
6.ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7.ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 109.1. Ocenianie uczniów polega na:
a)systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce;
b)określaniu poziomu jego osiągnięć.
§ 110.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz za
pośrednictwem wychowawcy informują ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.Informacja dla rodziców, o której mowa w ust. 2, winna być przekazana rodzicom na zebraniu zorganizowanym przez wychowawcę najpóźniej do końca września. Potwierdzeniem przekazanej informacji winien być zapis w dzienniku lekcyjnym i potwierdzenie podpisem rodzica ( prawnego opiekuna) obecności na tym zebraniu.
4. Rodzice, którzy nie uczestniczyli w zebraniu, na którym przekazywano informację, o której mowa w ust. 4 nie mogą wnosić zastrzeżeń do zapisów określonych w WZO.
5. Wychowawca jest zobowiązany udostępnić WZO na prośbę rodziców lub uczniów.
6. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach (osiągnięciach) ich dzieci na zebraniu z rodzicami śródokresowych, po klasyfikacji śródrocznej i na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną. Podstawową bieżącą formą kontaktów rodzic-nauczyciel jest obowiązkowy zeszyt korespondencji z rodzicami i spotkania rodziców z nauczycielami podczas dni otwartych szkoły ( w każdy pierwszą środę miesiąca, w godzinach ustalanych corocznie przez dyrektora szkoły)
7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje na lekcji, zaś jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu podczas konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nauczyciel nie ma obowiązku oddawania uczniowi pracy pisemnej, ponieważ jest ona dowodem postępów ucznia w nauce.
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
9. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu nauczania.
12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
13. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem pkt. 12. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
§ 111.1. Ocenianie bieżące, klasyfikowanie śródroczne oraz końcoworoczne w klasach I - III gimnazjum ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień celujący - (6)
stopień bardzo dobry - (5)
stopień dobry - (4)
stopień dostateczny - (3)
stopień dopuszczający – (2)
stopień niedostateczny - (1)
2.Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się w następującej skali:
wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne.
3.Ocenę z przedmiotu nauczania ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu
4.Ocenę z zachowania /semestralną, końcoworoczną/ ustala wychowawca klasy w oparciu o przyjęte kryteria oceniania zachowania ucznia.
5.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a.oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b.promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b
5a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
6.Liczba stopni cząstkowych w okresie klasyfikacyjnym nie powinna być niższa niż 3 oceny. W wyjątkowych sytuacjach , ilość ocen cząstkowych niezbędnych do klasyfikowania ucznia z przedmiotu może być niższa niż 3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego semestru.
7.Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pracę pisemną i powiadomić ucznia o uzyskanej ocenie w ciągu dwóch tygodni od daty jej przeprowadzenia. Natomiast uczeń może w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia o uzyskanej ocenie, poprawić ją ustalając termin i formę poprawy z nauczycielem przedmiotu.
8.Uczeń ma możliwość poprawienia uzyskanych bieżących ocen ( z wyłączeniem poprawiania się na ocenę celującą). Sposób, termin i formę ustala nauczyciel uczący.

8a. Uczeń traci prawo poprawy oceny z danego przedmiotu, jeżeli w wyniku poprawy oceny uzyskał ocenę niższą lub taką samą jak ocena poprawiana.
9.Wystawianie ocen z religii w klasach I – III gimnazjum regulują odrębne przepisy.
§ 112.1. System oceniania.
W szkole stosuje się następujące formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności:
a) formy ustne (odpowiedź, recytacja);
b) formy pisemne:
-praca klasowa- zakres jej obejmuje zrealizowany ostatni dział programu po uprzednim powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości
-sprawdzian wiadomości – obejmuje większy zakres wiadomości niż przewidziany w kartkówce. Wymaga się uprzedniego powiadomienia ucznia o zakresie sprawdzianu.
-kartkówka - obejmuje zakres wiadomości i nabytych umiejętności podczas trzech ostatnich lekcji (w przypadku przedmiotu o wymiarze 3 i więcej godzin tygodniowo zakres wiadomości obejmuje wymiar tygodniowy zajęć x 2)
-zadanie domowe – zadania obowiązkowe dla wszystkich uczniów i zadania domowe dla chętnych
c) formy pośrednie między ustną a pisemną (np. referat, plakat, wykonanie pracy dla chętnych i inne).
2.Zasady przeprowadzania prac klasowych i sprawdzianów:
podaje się z tygodniowym wyprzedzeniem planowany termin i zakres przeprowadzonej pracy klasowej i sprawdzianu wiadomości, przy czym:
a) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone tylko trzy prace pisemne ( prace
•klasowe, sprawdziany wiadomości)
b) w ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian wiadomości;
c) w ciągu dwóch tygodni uczeń powinien poznać wynik swojej pracy pisemnej;
•niedotrzymanie w/w terminu uniemożliwia wpisanie wystawionych ocen do dziennika lekcyjnego, lub wpisanie tej oceny w późniejszym terminie za zgodą ucznia.
•nieobecność nauczyciela w szkole w okresie tych dwóch tygodni lub dłuższa, powoduje przesunięcie terminu oddania prac o tydzień ;
d) kartkówka nie jest klasówką , ale pisemną formą odpowiedzi z ostatnich trzech tematów (ilość tematów może ulec zwiększeniu na kartkówkach z języka polskiego i matematyki- zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania z tych przedmiotów).
O terminie przeprowadzonej kartkówki nauczyciel nie musi uprzedzać uczniów. Ilość przeprowadzonych kartkówek w ciągu tygodnia jest nieograniczona i nie zależy od ilości prac klasowych.
§ 113.1. Zasady oceniania bieżącego:
1.Samodzielna praca na lekcji w zależności od stopnia trudności zadania może być oceniana stopniem, znakiem „+” lub „ - „.
2. W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia podczas prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, jest niesamodzielna (ściąganie, odpisywanie, podpowiadanie itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania wg przyjętego kryterium bez względu na ilość udzielonych odpowiedzi.
3. Z języka polskiego i matematyki 2 razy w semestrze, a z innych przedmiotów 1 raz w semestrze dopuszcza się sytuację, w której uczeń może się nie przygotować, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
4.Praca domowa ucznia w zależności od stopnia trudności jest oceniana znakiem "+" lub oceną, a brak pracy domowej lub brak zeszytu z pracą domową znakiem "-" lub oceną niedostateczną zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
5.W przypadku stwierdzenia, że praca domowa ucznia jest niesamodzielna (odpisywanie itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania wg przyjętego kryterium bez względu na ilość udzielonych odpowiedzi.
6.Uczeń może tylko jeden raz przystąpić do poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej w ciągu 2 tygodni, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
7.W ewidencji ocen wpisuje się obie oceny: ze sprawdzianu, pracy klasowej i ich poprawy. Przy czym ocena z poprawy jest oceną braną pod uwagę przy klasyfikowaniu ucznia.
8.W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianych przez nauczyciela pracach klasowych, sprawdzianach, kartkówkach uczeń ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem termin napisania wyżej wymienionych form prac pisemnych w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły. Czas ten przedłuża się o ewentualne dni nieobecności ucznia lub nauczyciela. Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku przez ucznia jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej uczniowi z zapowiedzianej pracy pisemnej.
9.Sprawdzając wiedzę i umiejętności ucznia, nauczyciel może się odwoływać do podstawowych wiadomości i zdobytych wcześniej umiejętności.
10.Dla sprawdzianów pisemnych ustala się następujące zasady: 
od 30% poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca 
od 50% poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna
od 75% poprawnych odpowiedzi - ocena dobra
od 91% poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra
od 90% poprawnych odpowiedzi za zadanie dodatkowe – ocena celująca.
11.W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela, jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów ujętych w WZO i zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.
§ 118.1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
2. Zaproponowane uczniowi oceny końcoworoczne uczeń może podwyższyć na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu i zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.
3. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, również zdając egzamin sprawdzający.
4. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców ( prawnych opiekunów) zaniżona (z zastrzeżeniem ust.6).
5. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego ubiegać się o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień powyżej wystawionej pierwotnie przez nauczyciela oceny.
6. Warunkiem wyrażenia zgody przez dyrektora szkoły na zdawanie egzaminu sprawdzającego jest usprawiedliwienie przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich nieobecności ucznia w szkole, dokonywanych systematycznie w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności ucznia w szkole.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły przynajmniej na trzy dni przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej .
8. Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony nie później niż w dniu, w którym odbywać się będzie końcoworoczne posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.
9. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową komisję w następującym składzie:
-Dyrektor Szkoły, wicedyrektor lub inna osoba pełniąca w szkole funkcję kierowniczą -jako przewodniczący
-nauczyciel danego przedmiotu - jako egzaminator
-nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.
10. Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin sprawdzający, może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora można powołać innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły.
11. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja ustala ocenę ucznia z danego przedmiotu. W przypadku różnicy zdań, sprawę oceny rozstrzyga się przez głosowanie.
12. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej, a w miarę potrzeby również ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin może mieć formę ćwiczeń praktycznych, charakterystycznych dla danego przedmiotu.
13. Pytania /ćwiczenia/ egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się dany uczeń.
14. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół odnotowując:
-skład komisji,
-termin egzaminu,
-pytania egzaminacyjne,
-ocenę uzyskaną przez ucznia.
15. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
§ 119.1. Zasady obowiązujące przy egzaminie klasyfikacyjnym.
2.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4.Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora na piśmie w terminie, o którym mowa w pkt.6., rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
5.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu prośby do Dyrektora Szkoły przez samego ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o przeprowadzenie takiego egzaminu w terminie o którym mowa w pkt.6.
6.Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, o której mowa w ust 3 i 4, składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.
7.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
8.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
9.Uczniowi, o którym mowa w pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
10.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.11.
11.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
12.Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych w szkole.
13.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia Dyrektor Szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
14.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
15.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
16.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
17.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
18.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a.imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 118. pkt. 9 a w przypadku
b.egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 - skład komisji;
c.termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d.zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
e.wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
19.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
20.Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony nowy termin /jednakże ustalony egzamin musi się odbyć przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji/.
21.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
22.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 23 i § 122
23.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 122.
§ 120. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §112 ust. 5a i 5b.
§ 121. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
§ 126. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną w trybie postępowania zgodnego z § 119.
§ 122.1. Zasady dotyczące egzaminu poprawkowego.
2.Uczeń klas I – II gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach (dłuższa nieobecność ucznia spowodowana chorobą, losowe przypadki w rodzinie, uczeń pochodzący z rodzin patologicznych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych po uprzednim zapoznaniu rady pedagogicznej z sytuacją ucznia przez wychowawcę klasowego.
3.Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia złożony do dyrektora szkoły co najmniej 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
4.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
b)Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
c)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
d)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)skład komisji;
b)termin egzaminu poprawkowego;
c)pytania egzaminacyjne;
d)wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
9.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem ust. 9.
12.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.