Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze statutu szkoły)

Wewnątrzszkolne  zasady  oceniania  dotyczą  bieżącego  oceniania  uczniów  oraz  ich  klasyfikowania.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma  zadanie zapewnić uczniowi:

a) bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji 

    przewidzianych  programem  nauczania;

 b) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się;

 c) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się;

 d) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

 e) uświadamianie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji  

     określonych  programem oraz  potrzeb w zakresie wyrównania braków;

 f) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich 

     osiągnięć.

2. WZO  ma za zadanie zapewnić nauczycielowi i szkole:

    a) ocenę poziomu nauczania;

    b) korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania;

    c) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych;

    d) modyfikację celów i programów kształcenia.

3. WZO  ma za zadanie zapewnić rodzicom:

a) znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę;

b) szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci;

c) pełną informację o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju 

d) jego  osobowości, trudnościach  i  specjalnych uzdolnieniach.

 

§ 87

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 88

1. Ocenianie uczniów polega na:

a) systematycznym obserwowaniu i  dokumentowaniu  postępów ucznia w nauce;

b) określaniu poziomu  jego osiągnięć.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz za 

     pośrednictwem wychowawcy   informują ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Informacja dla rodziców, o której mowa w ust. 2, winna być przekazana rodzicom  na zebraniu zorganizowanym przez wychowawcę najpóźniej do końca września. Potwierdzeniem przekazanej informacji winien być zapis w dzienniku lekcyjnym i potwierdzenie podpisem rodzica (prawnego opiekuna) obecności na tym zebraniu.

5.  Rodzice, którzy nie uczestniczyli w zebraniu, na którym przekazywano informację,            o której mowa w ust. 4  nie mogą wnosić zastrzeżeń do zapisów określonych w WZO.

6.  Wychowawca jest zobowiązany udostępnić WZO na prośbę rodziców lub uczniów. 

7.  Nauczyciel  informuje  rodziców  (prawnych opiekunów) o postępach (osiągnięciach) ich dzieci  na zebraniu z rodzicami śródokresowych,  po klasyfikacji śródrocznej i na miesiąc przed klasyfikacją roczną. Podstawową bieżącą formą  kontaktów rodzic-nauczyciel jest obowiązkowy  zeszyt korespondencji z  rodzicami i spotkania rodziców z nauczycielami podczas dni otwartych szkoły ( w każdy pierwszą środę miesiąca, w godzinach ustalanych corocznie przez dyrektora szkoły)

8. Oceny są  jawne  zarówno dla ucznia, jak  i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone  i ocenione prace kontrolne  uczeń otrzymuje na lekcji, zaś jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do  wglądu  podczas konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Nauczyciel nie ma obowiązku oddawania uczniowi  pracy pisemnej, ponieważ jest ona dowodem postępów ucznia w nauce.

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

11. Przy ustalaniu   oceny z wychowania fizycznego, techniki,  muzyki, plastyki i  należy w szczególności brać pod uwagę  wysiłek  wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom edukacyjnym  wynikających z programu nauczania.

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem pkt. 12. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

§ 89

1. Ocenianie bieżące,  klasyfikowanie śródroczne oraz  roczne w szkole podstawowej ustala się w stopniach według  następującej skali:

stopień celujący    -  (6)

stopień bardzo dobry   - (5)

stopień dobry   -  (4)

stopień  dostateczny  -  (3)

stopień dopuszczający – (2)

stopień niedostateczny -  (1)

2. Ocenę z zachowania  śródroczną i roczną  ustala się w następującej skali:

wzorowe;

bardzo dobre;

dobre;

poprawne;

nieodpowiednie;

naganne.

3. Ocenę z przedmiotu nauczania ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

4. Ocenę z zachowania /semestralną, roczną/  ustala wychowawca klasy  w oparciu o przyjęte kryteria oceniania zachowania ucznia.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b

6. Liczba stopni cząstkowych w okresie klasyfikacyjnym nie powinna być niższa niż 3 oceny. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora. , ilość ocen cząstkowych niezbędnych do klasyfikowania ucznia z przedmiotu może być niższa niż 3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego semestru.

7. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pracę pisemną i  powiadomić ucznia o uzyskanej ocenie  w ciągu  dwóch tygodni od daty jej przeprowadzenia. Natomiast uczeń może w ciągu dwóch tygodni od daty powiadomienia o uzyskanej ocenie, poprawić ją, ustalając termin i formę poprawy z nauczycielem przedmiotu.

8. Uczeń ma możliwość  poprawienia uzyskanych bieżących ocen (z wyłączeniem poprawiania się na ocenę celującą). Sposób, termin  i formę ustala nauczyciel uczący.

9. Wystawianie ocen z religii w klasach IV – VIII w szkole podstawowej regulują odrębne przepisy.

§ 90

1. System  oceniania.

W szkole stosuje się następujące formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności:

a) formy ustne (odpowiedź, recytacja);

b) formy pisemne:

- praca klasowa- zakres jej obejmuje zrealizowany ostatni dział programu po uprzednim powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości

- sprawdzian wiadomości – obejmuje większy zakres wiadomości niż przewidziany w  kartkówce. Wymaga się uprzedniego powiadomienia ucznia o  zakresie sprawdzianu.

- kartkówka -  obejmuje zakres wiadomości i nabytych umiejętności podczas trzech ostatnich lekcji.

- zadanie domowe – zadania obowiązkowe dla wszystkich uczniów   i zadania domowe dla chętnych

c) formy pośrednie między ustną a pisemną (np. referat, plakat, wykonanie pracy dla chętnych i inne).

1. Zasady przeprowadzania  prac klasowych  i sprawdzianów:

podaje się  z tygodniowym wyprzedzeniem planowany termin i zakres przeprowadzonej pracy klasowej  i sprawdzianu wiadomości,  przy czym:

a)  w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone tylko trzy prace pisemne (prace  klasowe,  sprawdziany  wiadomości)  

b)  w ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian wiadomości;

c)  w ciągu dwóch tygodni uczeń powinien  poznać wynik swojej pracy pisemnej;

niedotrzymanie  w/w  terminu uniemożliwia wpisanie wystawionych ocen do dziennika  lekcyjnego lub wpisanie tej oceny w późniejszym terminie za zgodą ucznia;

nieobecność nauczyciela w szkole w okresie tych dwóch tygodni lub dłuższa,  powoduje przesunięcie terminu oddania prac o tydzień ;

 d) kartkówka nie jest klasówką, ale pisemną formą odpowiedzi z ostatnich trzech       tematów (ilość tematów może ulec zwiększeniu na kartkówkach z języka polskiego                              i matematyki - zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedmiotowych systemach  oceniania  z tych przedmiotów). O terminie przeprowadzonej kartkówki nauczyciel nie musi uprzedzać uczniów. Ilość przeprowadzonych kartkówek w ciągu tygodnia  jest nieograniczona i nie  zależy od  ilości  prac klasowych.

 

§ 91

1. Zasady oceniania bieżącego:

a) Samodzielna praca na lekcji w zależności od stopnia trudności zadania może być oceniana stopniem,  znakiem  „+” lub „ - „.

b)  W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia podczas prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, jest niesamodzielna (ściąganie, odpisywanie, podpowiadanie itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania wg przyjętego kryterium bez względu na ilość udzielonych odpowiedzi.

c)  Z języka polskiego i matematyki 2 razy w semestrze, a z innych przedmiotów 1 raz w semestrze dopuszcza się sytuację, w  której uczeń może się nie przygotować, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosi z tego tytułu żadnych   konsekwencji.

d) Praca domowa ucznia w zależności od stopnia trudności jest oceniana znakiem "+" lub oceną, a brak pracy domowej lub brak zeszytu z pracą domową znakiem "-" lub oceną niedostateczną zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

e) W przypadku stwierdzenia, że praca domowa ucznia jest niesamodzielna (odpisywanie itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania wg przyjętego kryterium bez względu na ilość udzielonych odpowiedzi.

f) Uczeń może tylko jeden raz przystąpić do poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej  w ciągu 2 tygodni, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

g) W ewidencji ocen wpisuje się obie oceny: ze sprawdzianu, pracy klasowej i ich poprawy. Przy czym ocena  z poprawy jest oceną braną pod uwagę przy klasyfikowaniu ucznia.

h) W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianych przez nauczyciela pracach klasowych, sprawdzianach, kartkówkach uczeń ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem termin napisania wyżej wymienionych form prac pisemnych w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły. Czas ten przedłuża się o ewentualne dni nieobecności ucznia lub nauczyciela. Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku przez ucznia jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej uczniowi z zapowiedzianej pracy pisemnej.

i)  Sprawdzając wiedzę i umiejętności ucznia, nauczyciel może się odwoływać do podstawowych wiadomości i zdobytych   wcześniej umiejętności.

j) Dla sprawdzianów pisemnych ustala się następujące zasady:

od 30% poprawnych odpowiedzi - ocena dopuszczająca

od 50% poprawnych odpowiedzi - ocena dostateczna

od 75% poprawnych odpowiedzi - ocena dobra

od 90% poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra

od 90% poprawnych odpowiedzi za zadanie dodatkowe – ocena celująca.

k) W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych   koncepcji dydaktycznych nauczyciela, jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów  ujętych w WZO i zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

 

§ 92

1.  Nauczyciel formułuje   ustopniowane wymagania edukacyjne  na pięciu poziomach:

- wymagania konieczne  -  na ocenę dopuszczającą (2);

- wymagania podstawowe  -  na ocenę dostateczną (3);

- wymagania rozszerzające  -  na ocenę dobrą (4);

- wymagania dopełniające  -  na ocenę bardzo dobrą (5);

- wymagania wykraczające  - na ocenę celująca (6).

Wymagania te powinny być realistyczne, nastawione na rozwój ucznia, czytelne  i bardzo wyraźnie  zróżnicowane.

Wymagania edukacyjne  rozumiemy jako  oczekiwane osiągnięcia  uczniów, polegające na skutecznym  działaniu w określonych sytuacjach. Obowiązująca  skala stopni obejmuje  pięć pozytywnych ocen.

Wymagania odpowiadać będą poszczególnym stopniom:

2. Wymagania konieczne (K)   na ocenę dopuszczający obejmują elementy  treści nauczania:

- niezbędne w uczeniu danego przedmiotu,

- potrzebne w życiu.

Wykazują one braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w                              podstawach  programowych, a także   na opanowaniu w znacznym stopniu  wiadomości

 podstawowych.

3. Wymagania  podstawowe (P) na stopień dostateczny   obejmują  elementy treści:

- najważniejsze  w uczeniu się danego przedmiotu,

- łatwe dla ucznia  nawet  mało zdolnego,

- o niewielkim stopniu złożoności, a więc   przystępne,

- często  powtarzające  się w programie nauczania,

- dające   się wykorzystać w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach,

- określone  programem nauczania na poziomie  nie przekraczającym wymagań zawartych   w podstawach  programowych,

- proste i uniwersalne umiejętności, niezbędne  do życia, w mniejszym zakresie wiadomości.

4. Wymagania rozszerzające (R)  na stopień   dobry  obejmują następujące treści:

- istotne w strukturze przedmiotu,

- bardziej  złożone niż treści zaliczone do wymagań podstawowych, przydatne, ale   nie niezbędne  w opanowaniu treści z danego przedmiotu  i innych  przedmiotów  szkolnych,

- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- o zakresie  przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,

- wymagające  umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach  typowych, według    wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników.

5. Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści                  

 określonych  programem nauczania.

Są to treści :

- złożone, trudne, ważne  do opanowania,

- wymagające korzystania  z różnych źródeł,

- umożliwiające rozwiązywanie  problemów,

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

- jest to pełne opanowanie programu.

6. Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści:

- znacznie wykraczające  poza program nauczania,

- wynikające z indywidualnych zainteresowań,

- stanowiące  efekt samodzielnej pracy ucznia,

- zapewniające pełne wykorzystanie  wiadomości dodatkowych.

 

§ 93

Wymagania edukacyjne  określono na podstawie  standardów osiągnięć ustalonych centralnie, programów nauczania i kryteriów  występujących w literaturze.

 

§ 94

Na podstawie rozkładów materiału i WZO zostały opracowane przedmiotowe systemy oceniania, które stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

 

§ 95

1 Klasyfikowanie i promowanie uczniów przeprowadza się w szkole na zasadach określonych w aktualnym rozporządzeniu MEN.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku,  ostatnim  tygodniu kończącym I semestr, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym do 15 września każdego roku.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez udział w zajęciach wyrównawczych.

4. Nauczyciele na  posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej przedstawiają ustalone oceny klasyfikacyjne.

5. Rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

6. Oceny  z przedmiotów oraz ocena z zachowania ustalone w  klasyfikacji końcoworocznej  są  ocenami uwzględniającymi wiadomości, umiejętności i zachowanie ucznia z całego roku szkolnego. Oceny te stanowią podstawę jego promocji, przy czym ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia.

7.  Roczną  klasyfikację uczniów przeprowadza się nie później niż na pięć dni przed  zakończeniem zajęć edukacyjnych.

8. Dokładny termin śródrocznego i rocznego posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły.

 

§ 96

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1. Zaproponowane  uczniowi  oceny  śródroczne  i roczne  uczeń  może  podwyższyć  na  zasadach określonych  przez  nauczyciela przedmiotu i zawartych  w  przedmiotowym  systemie  oceniania.

2. Uczeń ma również możliwość uzyskania  wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, zdając egzamin sprawdzający.

3. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena  roczna  jest,  jego zdaniem lub zdaniem  jego rodziców  (prawnych opiekunów), zaniżona (z zastrzeżeniem ust.5).

4. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego ubiegać się o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień powyżej wystawionej pierwotnie przez nauczyciela oceny.

5. Warunkiem  wyrażenia zgody przez dyrektora szkoły na zdawanie egzaminu sprawdzającego jest  usprawiedliwienie przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich  nieobecności ucznia w szkole,  dokonywanych systematycznie w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty nieobecności ucznia w szkole.

6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia  i  jego rodziców   (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły przynajmniej na trzy dni przed  rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej .

7. Egzamin sprawdzający powinien być przeprowadzony nie później niż w  dniu, w którym odbywać  się będzie roczne  posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

8. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową komisję w  następującym składzie: 

- Dyrektor Szkoły, wicedyrektor lub inna osoba pełniąca w szkole funkcję kierowniczą -                  jako przewodniczący

- nauczyciel danego przedmiotu - jako egzaminator

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

9. Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin sprawdzający, może być zwolniony na  jego prośbę z udziału   w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych  szczególnie  uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora   można powołać innego  nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły.

10. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu  sprawdzającego komisja ustala ocenę ucznia z danego  przedmiotu. W przypadku różnicy  zdań, sprawę oceny rozstrzyga się przez   głosowanie.

11. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej, a w miarę potrzeby również  ustnej, z wyjątkiem     przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin  może mieć formę ćwiczeń  praktycznych, charakterystycznych dla danego przedmiotu.

12. Pytania /ćwiczenia/ egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący  komisji. Stopień trudności pytań  powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się dany uczeń.

13. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, odnotowując:

- skład komisji, 

- termin egzaminu,

- pytania egzaminacyjne,

- ocenę uzyskaną przez ucznia.

4. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach  ustnych.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

§ 97

Zasady obowiązujące przy egzaminie klasyfikacyjnym.

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora na piśmie w terminie, o którym mowa w pkt.6., rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w formie uchwały podjętej bezwzględną większością  głosów.

4.    Uczeń  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny po złożeniu prośby do Dyrektora Szkoły przez samego ucznia lub jego rodziców  (prawnych opiekunów) o przeprowadzenie takiego egzaminu w terminie, o którym mowa w pkt.6.

5.    Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, o której mowa w ust 3 i 4, składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni  opiekunowie) nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

6.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok  nauki;

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

7.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8.    Uczniowi, o którym mowa w pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

9.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.11.

10.   Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien   być zróżnicowany odpowiednio do skali ocen stosowanych w szkole.

12.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia Dyrektor Szkoły  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

14.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

15.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

16.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

17.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 104. pkt. 9  a w przypadku   

b) egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 - skład komisji;

c)  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

e)  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

18.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19.  Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w  wyznaczonym terminie, może być wyznaczony nowy termin  /jednakże ustalony egzamin musi się  odbyć przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji/.

20.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

21.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 23 i § 104

22.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 98

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

§ 99

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

§ 100

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkoła podstawowa otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 101

Zasady dotyczące egzaminu  poprawkowego.

1. Uczeń klas IV - VIII szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia złożony do dyrektora szkoły co najmniej 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin egzaminu poprawkowego;

c) pytania egzaminacyjne;

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.                   

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.

 

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, szkoła podstawowa, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.