regulamin stypendia
Redaktor: S. Różalski   
30.01.2015.

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Regulamin opracowano w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 16 grudnia 2004r o zmianie ustawy o systemie oświat oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr.281 poz. 2781 z dnia 29 grudnia 2004 roku)

§ 1

1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium motywacyjnego za:

a) wyniki w nauce,

b) osiągnięcia sportowe.

§ 2

Stypendium za wyniki w szkole lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§ 3

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

§ 4

  1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń , który w wyniku klasyfikacji poprzedzającej przyznanie stypendium osiągnął:

a) średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć, równą lub wyższą wartości średniej określonej przez komisję socjalną, o której mowa w § 10, nie niższą jednak niż 4,75

b) wzorową ocenę zachowania.

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełniają warunki określone w pkt.1 „a” i „ b”, a ponadto reprezentowali szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium.

 

§ 5

  1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, a z pozostałych przedmiotów nie posiada ocen niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków:

a) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za szczeblu, co najmniej okręgowym

b) brał udział w finałach mistrzostw województwa współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy,

c) osiągnął indywidualne znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.

§ 6

Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli nie przestrzega statutu i regulaminu szkoły i w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium, wymierzono mu jedną z kar porządkowych, określonych w w/w dokumentach.

§ 7

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

2. Wniosek powinien być złożony w komisji w przeciągu miesiąca od zakończenia pierwszego semestru i w ciągu trzech dni od posiedzenia rady pedagogicznej, zatwierdzającej roczne wyniki klasyfikacji.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

2. Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce, nie pozbawia ucznia uzyskania stypendium za osiągnięcia sportowe.

3. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej

4. Stypendium za wyniki w nauce i wyniki sportowe jest wypłacane jeden raz w semestrze.

§ 9

O przyznaniu stypendium dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 10

Dyrektor szkoły na każdy rok szkolny powołuje komisję stypendialną w składzie:

- wicedyrektor szkoły – przewodniczący

- opiekun ( opiekunowie) samorządu uczniowskiego – sekretarz

- 3 nauczycieli uczących wytypowanych przez radę pedagogiczną- członkowie komisji

§ 11

1. Do zadań komisji stypendialnej należy:

a) ustalenie każdorazowo najniższej średniej ocen, której osiągnięcie uprawiana ucznia do ubiegania się o stypendium

b) opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

c) przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi.

  1. Średnią ocen, o której mowa w ust 1 pkt. a, opiniuje rada pedagogiczna i samorząd uczniowski.
  2. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.

§ 11

Tryb odwoławczy

1. Uczniowi i jego rodzicom ( prawnym opiekunom) służy odwołanie do dyrektora szkoły, w przypadku stwierdzenia uchybień proceduralnych.

2. Odwołanie powinno być złożone do dyrektora szkoły przez rodziców ( prawnych opiekunów) najpóźniej w ciągu trzech tygodni od zakończenia ferii zimowych i na dwa dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.

3.  Decyzja dyrektora jest ostateczna.

Zmieniony ( 07.12.2017. )