Regulamin korzystania z podręczników szkolnych
Redaktor: S. Różalski   
05.09.2016.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczeniem uczniom podręczników oraz postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika/podręczników.

2. Każdy rodzic oraz uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu             i  stosowania jego postanowień w praktyce.

3. Wypożyczenie podręczników jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza.

4. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza                     w bazie użytkowników.

§ 2

1. Podręczniki wypożyczone uczniom stanowią własność szkoły.

2. Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat.

3. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są:

a) w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I,

b) w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I i II,

c) od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas II i III klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkoły podstawowej

4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

5. Termin zwrotu podręczników następuje od dnia posiedzenia rady klasyfikacyjnej  nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym. Uczniowie  przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręcznik/ podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

6. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników przed upływem terminu wskazanego w ust. 5.

7. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w ust. 6, rozumie się                   w szczególności skreślenie ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub inne wypadki losowe.

§ 3

1.Na początku każdego roku szkolnego, uczniowie za pośrednictwem wychowawcy klasy pobierają z biblioteki podręczniki.

2.Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki.

3. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników.

 § 4

1. Uczeń jest obowiązany zwrócić szkole podręczniki w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

2. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki (kontrolę raz w miesiącu przeprowadza nauczyciel przedmiotu).

3. Zabrania się między innymi:

a) wyrywania kartek z podręcznika,

b) robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka itd.,

c) sklejania kartek podręcznika,

d) brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami.

e) nacinania kartek nożyczkami.

4. Czynności, o których mowa w ust. 3 oznaczają uszkodzenie podręcznika/ podręczników.

5. Przez zniszczenie podręcznika/podręczników rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika/podręczników i uniemożliwiają ich wykorzystanie.

§ 5

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika/ podręczników w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 rodzic ucznia jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika/podręczników.

2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

§ 6

1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

Zmieniony ( 07.12.2017. )